123 456 7899 info@sitename.com

Collectieve beveiliging

Wie werk wil maken van een collectief initiatief moet vooraf een positief antwoord hebben op volgende vragen :

 1. vormt criminaliteit op de zone een probleem? De problematiek kan zowel gebaseerd zijn op objectieve gegevens als op een subjectief onveiligheidsgevoel.
 2. Zijn er bondgenoten bij wie ik dit probleem kan aankaarten? Als individuele onderneming of instantie is het essentieel om van bij de prille aanvang partners te zoeken die een mobiliserend effect kunnen hebben.

Uit de ervaring in het Mechelse werd volgend draaiboek gedistilleerd. Per stap worden telkens een aantal acties opgesomd. 
De duurtijd tussen de eerste stappen en de effectieve opstart bedraagt ongeveer 12 maanden. Het creëren van de samenwerking en de wervingsfase zijn een tijdsintensieve aangelegenheid.    teak tuinbank

 1. Organiseren van samenwerking
  • polsen naar steun/commitment van “trekkers” uit het bedrijfsleven (lokaal bestuur Voka – Kamer van Koophandel, bedrijvengroepering, enkele belangrijke bedrijven, intercommunale, bewakingsonderneming,…)
  • contacten met publieke partners (burgemeester, politie, brandweer, lits-enfant. …)
  • creëren van een werkgroep
  • aanduiden van een coördinerende neutrale partij
  • ventilatie van doelstellingen, verwachtingen en de rol van elke partner
  • aantrekken van een veiligheidsadviseur
 2. Omschrijven project en opstellen actieplan “beveiliging bedrijventerrein”
  • Uitvoeren van een risico-analyse.
  • Opstellen beveiligingsplan
  • implementatieplan : wie gaat deze maatregelen realiseren en met welke deadline.
  • keuze bewakingsonderneming (kan ook reeds gebeuren in fase 1)
   Naast de prijs zijn kwalitatieve criteria hier essentieel. Het resultaat is een commitment met één bewakingsonderneming (eventueel) vastgelegd in een raamcontract.
   Twee formules zijn mogelijk:
   • vanuit private sector : op basis van een (al dan niet beknopt) lastenboek. Download hier een modellastenboek als inspiratiebron bij de selectie.
   • vanuit de publieke sector : de onderhandelingsprocedure voorzien in de wet op de openbare aanbesteding biedt de meeste flexibiliteit waarbij de geïnteresseerde partner de behoefte creatief kan invullen
  • Duidelijke afspraken over de projectcoördinatie (praktische onderhandelingen met de bewakingsonderneming, secretariaat, verwerking gegevens, tussenpersoon tussen de verschillende partners, motor achter het hele project, table de jardin...)
  • Structurele samenwerking: De afspraken worden minimaal vastgelegd in een verslag van de vergadering. Een verdere stap is een samenwerkingsprotocol. De publiek private samenwerking kan (in een later stadium) ook een juridische vorm krijgen (vzw)
 3. Sensibilisering ondernemingen
  • Mailing naar alle ondernemingen
  • Lanceren van een persbericht
  • Informatiesessie voor alle ondernemingen
   • Het is belangrijk dat alle partners hierop aanwezig zijn
   • eventueel gekoppeld aan een ander veiligheidsthema of een andere problematiek op het bedrijventerrein.
 4. Wervingsfase
  • prospectie van alle ondernemingen (telefonisch, eventueel via call-center)
  • individueel contact met elke geïnteresseerde onderneming
  • afsluiten individuele bewakingscontract per deelnemend bedrijf (basiscontract eventueel aangevuld met specifieke bijkomende biertafel opdrachten
 5. opstartfase
  • officiële opstart stuurgroep (samengesteld uit de coördinerende instantie, de lokale politie, de lokale overheid, de bewakingsonderneming en een afvaardiging van de deelnemende ondernemingen)
  • afspraak tussen alle partners over opstartdatum
  • operationele afspraken tussen de bewakingsonderneming en de lokale politie rond communicatie en interventie
  • bekendmaking van het initiatief
 6. Evaluatie en bijsturing
  • Maandelijks overleg tussen de coördinator, de politie en de bewakingsonderneming
  • Na 3 à 6 maanden : tussentijdse evaluatie in de stuurgroep rond de operationele gang van zaken, eventuele bijsturing van de werking, eventueel opstarten tweede wervingscampagne.
  • Jaarlijks vergadering stuurgroep: analyse criminaliteitscijfers, evaluatie algemene werking, eventueel aanpassen beveiligingsplan bedrijventerrein,… table pliante

Tags: backlinks kopen